Yönetmelikler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

PDF’i Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamındaki M, N ve O kategorisi motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri bakımından araçlara AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliği’nin (EU) 458/2011 sayılı Regülasyonuna paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Azami yük değeri: Lastik imalatçısı tarafından belirlenen kullanım şartlarına uygun olarak çalıştığında bir lastiğin taşıyabileceği azami kütleyi,

ç) Patlak yol alabilen lastik: BM/AEK Regülasyonu 64’ün 2.4.3 numaralı maddesinde tanımlanan bir lastiği,

d) Geçici kullanım için yedek lastik: Normal sürüş koşulları için herhangi bir araca yerleştirilmesi için tasarlanmış bir lastikten farklı olan ancak, kısıtlı sürüş koşulları altında sadece geçici kullanım için tasarlanmış lastiği,

e) Geçici kullanım için yedek tekerlek: Araç tipi üzerindeki normal tekerleklerden farklı olan bir tekerleği,

f) Geçici kullanım için yedek ünite: Standart yedek ünite tanımı kapsamına girmeyen ve BM/AEK Regülasyonu 64’ün 2.10 numaralı maddesinde tanımlanan geçici kullanımlık yedek ünite tipi tanımlamalarından bir tanesinin kapsamına giren herhangi bir tekerlek ve lastiğin takımını,

Bunları da beğenebilirsiniz