Yönetmelikler

Kentsel Lojistik Nedir?

İnsan nüfusunun artışı ile birlikte birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan birisi de insanlar arasında gerçekleşen fiziksel, maddesel, ürün bazlı veya sosyal etkileşimdir. İnsanlar arası etkileşimde oluşabilecek aksaklıkların doğru bir ayrıma ihtiyaç duyduğu düşünülebilir. Etkileşim alanlarından biri olan lojistik sektörü burada devreye girer.

Ortak kanıya göre lojistik, bir şirketteki malların tedarikçiden alınıp işlendikten sonra müşterilere sunuluncaya dek geçen sürecin genel tanımlaması olarak belirtilebilir. Tedarikçi ve müşterinin insan kökenli oluşuyla birlikte, insan etkileşiminin ne denli önemli bir parametre olduğu gözlenir. Ayrıca teknik terim bazında lojistik, satış sonucuna kadar olan süreç ile iş yoğunluğunu ve fonksiyonel faaliyetleri konu olan bir türev olarak kabul edilebilir.

Kentsel lojistik ise ürün, insan ve benzeri kaynakların istenilen zamanda temin edilmesi olarak nitelendirilebilir. Teknik terminolojiye dayanılarak bir tanımlamaya gidildiğinde kentsel lojistik; şehirler üzerinde faaliyet sürdüren lojistik alanda sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel yapıların etkisi altında, detayların dikkate alınarak göz önüne alındığı tüm lojistik basamaklarında iyileştirilmelerin gerçekleştirilmesi olarak açıklanabilir.

Bazı kaynaklara göre kentsel lojistik, çeşitli şirketler tarafından sürdürülen lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin kentsel alanlarda trafik koşulları ve çevresel faktörler ile birlikte enerji tüketimi de göz önüne alınarak pazar ekonomisi bütünlüğünde en iyi hale getirilmesi çalışmaları olarak yorumlanabilir. İşin özüne bakıldığında kentsel lojistiğin birçok sektörde kaçınılmaz bir alternatif olduğu gözlemlenir. Ayrıca sektörler üzerinde kentsel lojistiğin olumlu etkisi olabilmesi mümkündür.

Kentsel Lojistiğin Amaçları Nelerdir?

Kentsel lojistik düşüncesi altında yatan amaç, kentsel bölgelerde gerçekleşen yük dağıtımını kontrol edebilmek, dağıtımda gerçekleşebilecek tıkanıklığı giderebilmek ve çevresel etkileri azaltarak verimliliğin artırılması olabilir. Ayrıca kentsel lojistik kapsamında yüklerin dağıtımı kadar taşınmasının kontrollü bir şekilde yönetilmesi, müşterilerin istek ve önerilerinin dikkate alınarak yenilikçi adımlar atılması gibi birçok çaba ön plana çıkabilir. Verimliliğin artırılmasını hedefleyen kentsel lojistiğin iş sektörü üzerinde oluşan olumlu etkisi göz önüne alınarak tercih edilebilir.

Kentsel Lojistikte Paydaşlar Nelerdir?

Kentsel lojistik, lojistik sektöründe olduğu gibi kendi içerisinde farklı alt başlıklara ayrılabilir. Dört ana paydaşı bulunan kentsel lojistikteki paydaşlar; yöneticiler, taşıyıcılar, göndericiler ve yerleşimciler şeklinde sıralanabilir.

Paydaşların kendi görev mekanizmasının detaylıca incelenmesi durumunda yöneticilerin kentsel lojistik adı altındaki yeri, ekonomik olarak gücün kalkınmasını sağlayan basamak olarak değerlendirilebilir. Kent içindeki ekonomik yapının gelişiminde yöneticiler kendi paydaş basamağını oluşturabilir.

Göndericilerin kent lojistiği altındaki davranışına bakıldığında bir şirket bünyesindeki birimin bir başka şirkete veya kişiye mal tedariğinde işlev basamağı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca göndericilerin mal gönderdiği gibi bir başka şirket veya kişiden mal alabileceği bir durum olabilir.

Kent lojistiği paydaşlarından bir diğeri olan yerleşimcilerin davranışları incelenirse kent yapısı içerisinde yaşam süren insanlar olarak bulundukları görülebilir. Çevresel şartların yaşamlarının refahı için optimum düzeye getirilmesini arzu eden yerleşimcilerin, çevresel kirliliklerden korunmak gibi istekleri olabilir.

Son olarak paydaşlardan birisi olan taşıyıcıların fonksiyonu ise müşteriler ile mal alma ve teslim etme aşamasındaki maliyetlerle ilgili basamakta yer edinebilmeleridir. Müşteriyi önemseyen taşıyıcıların ana hedefi, daha az maliyetle daha iyi kalitede hizmet sunabilmektir.

Bunları da beğenebilirsiniz